Ali Ghasrodashti

Master's paintings

عبدالعلی غنجور قصرالدشتی مرداد سال ۱۳۵۱ در شیراز در یک خانواده هنردوست و اهل هنر متولد شد از کودکی استعداد وی در نقاشی و هنرهای تجسمی مشهود و بارز بود ...

About Us My Gallery
درباره علی قصرالدشتی

About

درباره علی قصرالدشتی

عبدالعلی غنجور قصرالدشتی مرداد سال ۱۳۵۱ در شیراز در یک خانواده هنردوست و اهل هنر متولد شد از کودکی استعداد وی در نقاشی و هنرهای تجسمی مشهود و بارز بود در مقطع راهنمایی با سبکهای نقاشی آشنا شد و تجاربی را ازان خود ساخت و در دوران متوسطه در رشته هنر و معماری با استاد علی اصغر تجویدی و هنر مینیاتور آشنا گردید و چند سالی به خلق آثار مینیاتور پرداخت و هم زمان مجسمه سازی رو به تجرجه هنری خود در آورد و از سال ۶۸ این دو رشته را به صورت موازی تجربه میکرد ، و در این سالها در جشنوارههای تجسمی مقام های بسیاری کسب نمود و به تجربه هنری خود افزود. وی از سال ۷۱ آثار شهری خود را شروع کرد و در سال ۷۸ بزرگترین مجسمه خود را که عروج نام داشت را به ارتفاع ۱۵ متر ساخت که متاسفانه با مخالفت شورای شهر آن زمان در شیراز مواجه شد و پس از گذشت ۱۸ سال در جزیره کیش نصب گردید...

More Info

Latest Works

Categories of works

لطفا دسته بندی خود را انتخاب کنید

عبدالعلی قصرالدشتی عضو انجمن مجسمه سازان ایران عضو اولین هیئت امنا هنرهای تجسمی فارس سال ۸۰ عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای تجسمی فارس سال ۹۸ عضو کارشناسان المانهای حجمی مدیریت زیباسازی شهر شیراز داور چندین

Celebrations and ceremonies

جشن و مراسم ها

International works

آثار بین المللی